Dôležité údaje: 

IČO:  42211689

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno, názov: Psallite Deo 

Adresa: Oponice 150, 95614 Oponice

Dôležité termíny:

do 31. marca 2017 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2017 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Potrebné tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2%

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane